Kdo jsme

Jsme česká advokátní kancelář, která působí na trhu od r. 1996. Kancelář reprezentuje mladý tým, z něhož je 13 právníků. Partnery advokátní kanceláře jsou Mgr. Zbyšek Jaroš, advokát ev.č.08570 a JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D. advokátka ev.č. 08534 oba dva zapsaní v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Kancelář je rozdělena do zvláštních sekcí, které se specializují na jednotlivé obory práva (např. soudní, obchodního práva, pracovního práva, trestního práva, nemovitostí, obchodního rejstříku).

Portfolio Image

Právní služby poskytujeme

V samostatných právních případech.
V multidispciplinárních projektech – zde se naplno projeví potenciál kanceláře spočívající v její velikosti a interní specializaci – jedná se o projekty, které vyžadují znalosti a účast specialistů z více právních oborů. Projekt je řízen a ve vztahu ke klientovi zastřešován jedním advokátem. Pod jeho vedením se na realizaci projektu podílí právní specialisté z různých sekcí. Ve formě tzv. produktů - např. sledování plnění zákonem stanovených pravidelných povinností pro obchodní společnosti, založení společnosti na klíč, projektové řízení.

V případě potřeby spolupracuje kancelář s dalšími partnery na zajištění specializovaných služeb - právních expertíz, daňového poradenství, auditorských, účetních, exekutorských a notářských služeb. Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a francouzském jazyce. Advokátní kancelář využívá vlastní informační software umožňující řízení případu a pravidelné poskytování informací klientovi. Advokátní kancelář je pojištěna u Generali Pojišťovny a.s. Pojištění se týká připojištění odpovědnosti advokátů za škodu do výše 90 mil. Kč.

Naše zásady činnosti a motta

Efektivita

"Když už něco začneš, tak to také dokonči."

Rychlost

"Chcete-li vyhrát, prostě běžte rychleji než ostatní."

On-line informace

"Základem všeho je být připravený."

Právníci

Partneři

Mgr. Zbyšek Jaroš (*1974)
jaros@jafo.cz

JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D. (*1970)
fojtikova@jafo.cz

Mgr. Jan Měšťák (*1977)
mestak@jafo.cz

Mgr. Lucie Dáňová (*1985)
danova@jafo.cz

Mgr. Vladimír Maslík (*1985)
maslik@jafo.cz

Advokáti

Mgr. Miroslav Šimíček (*1989)
simicek@jafo.cz

Mgr. Karel Sedláček (*1972)
sedlacek@jafo.cz

Mgr. Helena Nekvasilová (*1976)
nekvasilova@jafo.cz

Mgr. Barbora Janebová (*1990)
janebova@jafo.cz

Mgr. Zuzana Hladíková (*1982)
hladikova@jafo.cz

Mgr. Martin Jeřábek (*1983)
jerabek@jafo.cz

Koncipienti

Mgr. Simona Příplatová (*1995)
priplatova@jafo.cz

Právní asistenti

Ing. Kateřina Šebešová (*1974)
sebesova@jafo.cz

Petra Janovská (*1996)
janovska@jafo.cz

Co umíme - právní obory

Vyřešených případů od roku 1996 celkem: 10368

Co umíme - právní obory

Soukromé právo hmotné (občanské právo, obchodní právo, rodinné právo)

právo smluvní, výstavba, investiční celky, dodávky technologií, financování včetně leasingu, telekomunikace aj. odpovědnost za vady odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení právo dědické právo na ochranu osobnosti právo cenných papírů (směnečné právo, kapitálový trh) hospodářská soutěž nekalá soutěž veřejné zakázky (organizace obchodních veřejných soutěží pro zadavatele) společné jmění manželů rozvod manželství, majetkové vypořádání a úprava poměrů k dětem

Pracovní právo

vznik a zánik pracovních poměrů kolektivní vyjednávání státní podpora zaměstnavatelům osob se změněnou pracovní schopností

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení vedeném pro hospodářské a majetkové trestné činy zastupování poškozeného v trestním řízení

Finanční právo

daňové poradenství (externí spolupráce)

Právní vztahy k nemovitostem

výstavba nemovitostí (projektové řízení staveb - dodavatelsko odběratelské vztahy) koupě a prodej nemovitostí užívání nemovitosti (nájem, podnájem aj.) včetně bytů správa nemovitostí věcná břemena zástavní práva

Sporná agenda - civilní, správa pohledávek

zastupování v řízení před soudy a rozhodčími orgány, pohledávky rozhodování sporů v rozhodčím řízení

Rejstříková agenda (obchodní, živnostenský rejstřík), správní právo)

zápisy do obchodního rejstříku oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti (živnostenské listy, koncesní listiny, zvláštní oprávnění (telekomunikační licence)

Nehmotné statky

právo autorské a práva příbuzná ochranné známky (registrace, licence, ochrana) obchodní tajemství a know-how

Právo obchodních společností

účelové zakládání společností, jejich prodej a správa akvizice, restrukturalizace a správa majetkových účastí (valné hromady, zprávy o propojených osobách, ovládací smlouvy, přeměny společností - fúze, převody jmění, rozdělení, činnost orgánů, převody majetkových účastí, prodej podniku, základní joit-venture) provádění právního due-dillegence, resp. právních auditů u cílových společností likvidace společností

Zdravotnické právo

Právní pomoc dle zdravotnických zákonů - při sepsání event. revizi informovaných souhlasů, vnitřních řádů, zastupování při jednání s pojišťovnou, postupů pro vyřizování stížností, nakládání se zdravotnickou dokumentací a její vedení , poradenství ad hoc dle potřeb poskytovatele Vymáhání pohledávek vůči cizincům Vymáhání pohledávek za nadstandardní péči Zastupování poskytovatelů zdravotnických služeb ve věci žalob o náhradu škody Zastupování poskytovatelů zdravotnických služeb ve věci žalob na ochranu osobnosti

Produkty

Co umíme - produkty

Převod a.s./s.r.o.

 • uspořádání valné hromady společnosti a změn v orgánech
 • převod akcií/obchodního podílu – sepsání a podpis smluv
 • vypracování návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně přípravy příloh - výpisů z trestního rejstříku, čestných prohlášení, plných mocí na obchodní rejstřík a finanční úřad, podpisových vzorů, plných mocí účastníků apod.
 • ohlášení změn na příslušném finančním úřadě
 • změna podpisových práv u bankovního účtu společnosti
 • předání podkladů společnosti včetně jejich účetnictví

Založení a.s./s.r.o. dle požadavků klienta

 • sepsání zakladatelské listiny/společenské smlouvy dle požadavku klienta formou notářského zápisu
 • sepsání stanov společnosti
 • vypracování návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku včetně přípravy příloh - výpisů z trestního rejstříku, čestných prohlášení, plných mocí na obchodní rejstřík a finanční úřad, podpisových vzorů, plných mocí účastníků apod.
 • podání přihlášky k registraci společnosti na příslušném finančním úřadě
 • založení bankovního účtu společnosti
 • předání podkladů společnosti včetně účetnictví
Cena za převod a.s. 112.000,- Kč Cena za převod s.r.o. 50.000,- Kč Cena za založení a.s. 107.000,- Kč bez DPH Cena za založení s.r.o. 45.000,- Kč bez DPH

Výše uvedené služby a cena v sobě zahrnují i následující soudní, správní a notářské poplatky:

 • soudní poplatek za podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku či za návrh na zápis změn do obchodního rejstříku vyplývajících z převodu s.r.o./a.s.
 • notářský poplatek za notářský zápis v souvislosti se založením s.r.o./a.s.
 • další související notářské, správní poplatky (ověř. podpisů, kopií, výpis z rejstříku trestů, poplatek banky)

Cena nezahrnuje živnostenská oprávnění – jejich vyřízení a poplatky.

Plnění pravidelných ročních povinností vyplývajících z obchodního a živnostenského zákona zejména: příprava a realizace řádné valné hromady zprávy orgánů společnosti zpráva o propojených osobách oznámení změn vyplývajících z ŘVH resp. RJA na obchodním rejstříku, živnostenském úřadu a finančním úřadu správa sbírky listin upozornění klienta na povinnosti vyplývající pro společnosti z případných novelizací obchodního zákoníku zabezpečení vedení podvojného účetnictví společnosti včetně zpracování daňových přiznání za příslušné účetní období (nezahrnuje zprávu auditu) – do 50 dokladů ročně

Účel produktu: zvýšení informovanosti klienta o právních případech řešených v daný okamžik v advokátní kanceláři získání přehledu o aktuálním stavu jednotlivých případů a možnost lépe řešit své obchodní záležitosti navazující na právní kauzy Charakteristika poskytovné služby: na základě klientem zaslané žádosti vytvoření výpisu všech aktuálně řešených právních případů klienta naší advokátní kanceláří v daný okamžik s garancí odeslání do 24 hodin (nejpozději následující pracovní den) po obdržení žádosti klienta výpis z EPK obsahuje u každé kauzy zejména název kauzy, datum jejího přijetí v advokátní kanceláři, jméno právníka a uvedení záznamu o posledním úkonu provedeném v této kauze Cena poskytované služby (struktura): v závislosti na četnosti žádostí o výpis z EPK a jejich velikosti dle podmínek uvedených ve smlouvě o poskytování právní pomoci Technické provedení v privátní sekci www stránek advokátní kanceláře s chráněným přístupem bude umístěna žádost klienta o výpis z EPK. Tuto klient vyplní a odešle na adresu advokátní kanceláře. do 24 hodin po obdržení žádosti, resp. nejbližsší pracovní den, bude na www stránkách advokátní kanceláře v privátní sekci klienta umístěn požadovaný výpis z EPK klienta

Účel produktu: snížení obchodních a právních rizik klienta vyplývajících z jeho podnikatelské činnosti prostřednictvím standartizace podmínek právních vztahů, do nichž klient vstupuje zvýšení efektivity činnosti klienta při vstupování do nových právních vztahů zvýšení informovanosti klienta o právních rizicích z existujících právních vztahů Cílová skupina: podnikatelské subjekty vstupující opakovaně do obdobných právních vztahů podnikatelé provozující podnikatelskou činnost v rámci více provozoven či společností podléhajícím jednotnému řízení podnikatelé s vysokým počtem odpovědných pracovníků jednajících jménem klienta při vstupování do právních vztahů Charakteristika poskytovné služby: analýza právních vztahů, do nichž klient při výkonu své podnikatelské činnosti vstupuje a rizik z nich vyplývajících vytvoření tzv. "mapy vzorů" klienta, která: určuje, které právní vztahy je vhodné u klienta jednotně upravit (standartizovat) definuje hlavní rizika vyplývající z právních vztahů pro klienta a návrh jejich řešení vytvoření vzorových dokumentů pro jednotlivé prvky "mapy vzorů". Typicky jde o oblasti: vztahů klienta s jeho odběrateli, resp. zákazníka (prodejní obchodní podmínky, standarty poskytovaných služeb (SLA), nájemní smlouvy aj.) vztahů s jeho dodavateli (vzorové nákupní podmínky; smlouvy o poskytování poradenských služeb aj.) pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, jmenovací dekrety, manažerské smlouvy aj.) implementace "mapy vzorů" u klienta, včetně zaškolení odpovědných pracovníků klienta umístění "mapy vzorů" v rámci privátní sekce www stránek advokátní kanceláře, garantujících chráněný přístup a komunikaci on-line podpora odpovědných pracovníků klieta při aplikaci "mapy vzorů" na konkrétní obchodní případy kontrola správnosti právních úkonů vycházejících z "mapy vzorů" a jejich evidence správa "mapy vzorů" zajišťující jejich nepřetržitou aktualizaci v závislosti na: změně právní úpravy vývoji aplikační praxe (vývoj soudní judikatury, změny výkladu dotčených orgánů státní správy - úřady práce aj.) změně obchodní politiky klienta Cena poskytované služby (struktura): fixní odměna za provedení analýzy, vytvoření "mapy vzorů" a za její implementaci u klienta - výše stanovena v závislosti na charakteru a rozsahu podnikatelské činnosti klienta paušální měsíční odměna za správu "mapy vzorů", on-line podporu a kontrolu správnosti úkonů (odměna zahrnuje kontrolu jen předem určeného počtu úkonů měsíčně) Technické řešení a jazykové mutace: v privátní sekci www stránek advokátní kanceláře s chráněným přístupem je umístěna: "mapa vzorů" jednotlivé vzorové dokumenty ke stažení v historických zněních evidence realizovaných úkonů na www stránkách klienta či na jeho intranetu je umístěn odkaz na privátní sekci klienta na www advokátní kanceláře produkt jsme připraveni dle požadavku klienta poskytnout v jakýchkoliv jazykových mutacích, v demoverzi jsou ovládací prky v jazyce českém, anglickém a německém, texty smluv pote v češtině

Projektové řízení jako způsob řízení staveb moderními metodami s plnou právní podporou, které investorovi přinese úsporu 10-15% nákladů proti dodávce formou generálního dodavatele formou: zefektiněním stavební výroby optimalizací doby výstavby Tuto službu poskytujeme ve spolupráci se společností EUROINTER CZ, s.r.o. (www.eurointer.cz) Naše nabídka je členěna do čtyř částí podle časového postupu a realizace. Jednotlivé činnosti jsou následující: A) Převzetí projektu: u státních zakázek u nestátních zakázek splnění požadavků vyhlášky č. 231/2005 Sb. projednání cílů - zadání projektu se zadavatelem projednání způsobu financování s úřadem posouzení předložené dokumentace rozhodnutí o registraci projektu rozdělení projektu na jednotlivé fáze, stanovení časového harmonogramu uzavření smluvního vztahu s klientem stanovení systému organizace právní zajištění projektu vymezení technického a materiálního spolupůsobení investora schválení registrace stanovení limitních finančních nákladů projektu rozhodnutí o účasti státního rozpočtu kontrola limitních finančních nákladů projektu schválení změn při realizaci závěrečné vyhodnocení B) Příprava realizace účast na stavebním rozhodnutí zajištění realizační dokumentace, optimalizace nákladů v přípravě stavby sestavení časového plánu realizace příprava a realizace výběrových řízení spolupráce se zadavatelem a kontrola plnění projektu příprava a předložení SOD na realizaci stavby zajištění nákladů na realizaci stavby C) Realizace řízení projektu jako celku, plán a kontrola finančních toků řízení realizace stavby, optimalizace nákladů v průběhu realizace provádění stavebního dozoru spolupráce s účastníkem projektu a kontrola plnění projektu D) Dokončení projektu zajištění kolaudace stavby vyhodnocení projektu, ekonomická analýza závěrečné vyhodnocení

vyřízení živnostenských listů (bez vyhotovení příloh = kontrola kompletní dokumentace, ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských oprávnění) od 3500,- Kč bez DPH + správní poplatek vyřízení koncesních listů (kontrola kompletní dokumentace, podání žádosti o vydání koncesních listin ohlášení a vyzvednutí živnostenských oprávnění) od 4000,- Kč bez DPH + správní poplatek obstarání výpisu z rejstříku trestů 800,- Kč bez DPH + poplatek za ks zabezpečení překladů zdarma + poplatky za překlad sekretářka pro telefon, fax, poštu a mail dohodou za měsíční paušál

Účel produktu: · maximalizace výtěžku klienta v co nejkratším čase · splnění zákonných povinností při vymáháním pohledávek · efektivita postupu vymáhání pohledávek · úplná informace klienta o postupu a výsledcích vymáhání prevence vzniku nesplácených pohledávek a zefektivnění vymáhání budoucích pohledávek Charakteristika poskytované služby: zastoupení klienta ve všech stádiích vymáhání - mimosoudním, soudním a exekučním garance termínů pro provádění úkonů vymáhání. Úkony vymáhání a termíny pro jejich provedení (ve dnech) jsou dohodnuty s klientem v tzv. procesní mapě při zahájení spolupráce. poskytování pravidelných strukturovaných informací klientovi o postupu a výsledcích vymáhání, a to jak v prosté elektronické formě, tak v datové podobě umožňující import do informačního systému klienta (oboje prostřednictvím privátní sekce www.jafo.cz zajišťující zabezpečenou komunikaci s klientem) klíčové prvky využití jedinečného informačního systému pro správu pohledávek odbornost všech osob podílejících se na vymáhání ověřování bonity dlužníků (veřejně přístupné elektronické evidence, databáze ČEKIA, a.s. obsahující komplexní hospodářské informace o fyzických i právnických osobách včetně archivu) s cílem zjištění úpadku a stanovení nejvhodnějšího postupu pro vymáhání konkrétní pohledávky spolupráce s bezpečnostní službou při osobním kontaktu s dlužníky (ověření majetkové situace dlužníka na místě, popř. operativní úkony vymáhání) spolupráce s exekutorem ve fázi mimosoudní (uzavření dohody o plnění ve splátkách ve formě exekutorského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti pro případ neplnění splátek) a následně ve fázi i exekuční rámcový postup při vymáhání pohledávek o Přípravná fáze zahrnující převzetí případů, import dat o pohledávkách do informačního systému advokátní kanceláře, bonifikaci dlužníka z hlediska jeho stavu a majetkové situace. Předání případů je prováděno elektronickou formou s minimem listinných podkladů (originály či ověřené kopie dokumentů potřebných pro případné soudní řízení). o Mimosoudní fáze, jejímž cílem je kontaktem s dlužníkem dosáhnout okamžité úhrady dlužné částky nebo uzavření dohody o splátkách formou exekutorského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, popř. podpisu směnky dlužníkem (jako prostředku usnadňujícího procesní postavení klienta v případném soudním sporu). o Soudní fáze zahájena žalobou a končící exekučním titulem, který je podkladem pro další fázi. o Exekuční fáze, v níž úzce spolupracujeme s několika exekutory, s nimiž máme nejlepší zkušenosti (výsledky, cena, pružnost, informování o stavu exekuce). Cena poskytované služby (struktura): V závislosti na množství, objemu a charakteru pohledávek a na struktuře jejich dlužníků lze sjednat odměnu advokáta některým z těchto způsobů nebo jejich kombinací: o hodinová odměna o podílová odměna určená z vymožené částky o fixní odměna za převzatý případ o fixní odměna ve výši nákladů právního zastoupení přiznaných klientovi rozhodnutím soudu Součástí odměny nejsou tyto náklady, které nese klient: o náklady soudního a exekučního řízení o náklady účelně vynaložené při vymáhání pohledávky (např. ověření listin, správní poplatky, náklady. poštovné, cestovné aj.) Technické provedení · vytvoření tzv. procesní mapy klienta (seznam závazných úkonů vymáhání a termínů pro jejich provedení) · předání vstupních dat klientem advokátovi (elektronická forma, scan dokumentů, nezbytné minimum listin) · pravidelné předávání informací o platbách dlužníků advokátovi (cca jedenkrát týdně), v případě většího množství pohledávek elektronicky v datové podobě · pravidelné informace klientovi, tzv. reporty, o stavu vymáhání jednotlivých pohledávek prostřednictvím jejich zpřístupnění v privátní sekci www. jafo.cz (aktualizace cca jedenkrát týdně) · pravidelné souhrnné informace klientovi o stavu vymáhání pohledávek – celková statistika (dle dohody) · závěrečná zpráva klientovi o každé pohledávce, jejíž vymáhání bylo ukončeno · nepravidelné informace o stavu vymáhání pohledávek vyžádané klientem – s ohledem na automatizovaný systém dat jsme schopni kdykoli zodpovědět informace o aktuálním stavu výše vymáhané pohledávky a procesním stadiu, ve kterém se pohledávka nachází · pravidelné osobní schůzky klienta s advokátem řídícím vymáhání předmětných pohledávek s cílem vyhovět požadavkům klienta na úroveň požadovaných služeb (čtvrtletně)

Aktuality - volná místa

Advokátní koncipienti

Advokátní koncipienti

Hledáme koncipienty, kteří se chtějí připravit na advokátní zkoušky
Jaroš - Fojtíková, advokátní kancelář, s.r.o., hledá advokátní koncipienty, kteří - mají ukončené české magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda - jsou připraveni pracovat a pokračovat poté ve studiu teorie - mají dobré komunikační schopnosti - chtějí úspěšně vykonat advokátní zkoušky - sportovci jsou vítáni Nabízíme intenzivní přípravu na budoucí výkon advokacie pod vedením zkušených advokátů a práci v týmu na případech v oblasti práva občanského hmotného i procesního, korporátního, trestního, pracovního, nemovitostí a veřejných zakázek.
Kontakt:

Studenti

Studenti

Nechcete být chudý student?
Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o. přijme studenty nejen právnické fakulty na pozici asistentů a večerních recepčních. Náplň práce: - příprava základních dokumentů - komunikace se soudy, exekutorskými a správními úřady - administrativní a logistická podpora právníků kanceláře - pro studenty práv možnost pokračovat jako advokátní koncipient Je třeba: - řidičské oprávnění skupiny B - angličtina
Kontakt:

Administrativa

Administrativa

Litujeme, ale na tyto pozice zatím nepříjímáme žádné další pracovníky. Přesto, máte-li pocit, že nám máte co nabídnout, napište nám prosím na email .

Reference

Mezi naše významné klienty patří:

ALBA zahradnictví s.r.o. AstraCom Technologies Czech Republic, s.r.o. Automotoklub Automotodrom Brno B7U s.r.o. Benefita, a.s. BEZ transformátory, a.s. CreaSoft,s.r.o. Českomoravská plynárenská, a.s. ČSOB Leasing, a.s. D.I.Seven, a.s. Delpharmea, a.s. DKNV, s.r.o. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost DOTEC power Valašské Meziříčí s.r.o. ETD transformátory s.r.o. Eurorim Consulting s.r.o. GENTECH, s.r.o. GERBEROS, spol. s.r.o. INTEREXPERT CZ Interoute Czech, s.r.o. Jůůů, s.r.o. Keller spol. s.r.o. Lázně Bělohrad a. s. LEDIC City, s.r.o. LEDIC s.r.o. - Léčebné diagnostické centrum Lucký Jaroslav - Lucky Glass MERX, a.s. Michelské pekárny a.s. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. NYON spol. s r. o. Pekárny a cukrárny Klatovy a.s. PRAGA Louny a.s. PROMSAT CZ s.r.o. PRONATAL,společnost s ručením omezeným PURO-KLIMA a.s. Raiffeisen Bank a.s. SAT dsl Czech republic, s.r.o. SC Servis SIPADAN s.r.o. SITEL, spol. s.r.o. Sklárna Janštejn, s.r.o. Středočeské vodárny, a.s. STYRAX, a.s. Škoda Praha a.s. TRANSPORTSERVIS, spol. s.r.o. Trestel CZ, a.s. TRIEC spol. s r.o. Ústav pro péči o matku a dítě Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Wanzl, spol. s.r.o.

Kontakty

Sídlo / fakturační údaje

Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o.
Pobočná 1395/1
141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 28969863, DIČ CZ28969863
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 156730

+420 226 226 666
ak@jafo.cz

Kudy k nám

Hromadnou dopravou Advokátní kancelář sídlí u autobusové zastávky Jemnická, BUS č.: 124, 139, 150
- ze zastávky Budějovická směr Želivského BUS č. 124
- ze zastávky Kačerov směr Želivského BUS č. 139, 150

Vlastní doprava - parkování

1) Venkovní stání ve dvoře budovy Pobočná 1, Praha 4. Vjezd do dvora z jednosměrné ulice Pobočná - vpravo na konci ulice - šedivá vrata. Pro otevření vjezdu do dvora použijte zvonek u vrat nebo volejte 226 226 666.

2) BB Centrum Budova G – veřejné podzemní parkoviště, Michelská 58, Praha 4. Vjezd do garáží z Baarovy ulice. Hodinová sazba za parkování je 40Kč. Garáže se nachází 80m od naší kanceláře.

Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Nahoru